Χρηματοδοτικη Μισθωση: Τροποποιησεις με το Νομο 67 (Ι) του 2020

Με το Νόμο 67 (Ι) του 2020 τροποποιήθηκε ο περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμος. Αφενός τροποποιείται ο ορισμός της “ενοικιαγοράς”, αφετέρου προνοείται η δυνατότητα του εκμισθωτή να ζητήσει από το Δικαστήριο την έκδοση διατάγματος παράδοσης του μισθίου από τον μισθωτή.

Συγκεκριμένα το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού «ενοικιαγορά» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«”ενοικιαγορά” σημαίνει σύμβαση οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, που αφορά τη μίσθωση ιδιοκτησίας, δυνάμει της οποίας ο μισθωτής δύναται να αποκτήσει την ιδιοκτησία με την καταβολή συμφωνηθέντων, καθορισμένων ή κυμαινόμενων ή περιοδικών ή άλλως πως πληρωμών».

Το άρθρο 33 του βασικού νόμου που αφορά στη λύση και τον τερματισμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης τροποποιείται ως ακολούθως:

-Με την αντικατάσταση του εδαφίου 4 ως εξής:

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), σε περίπτωση τερματισμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον εκμισθωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο εκμισθωτής οφείλει να ορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη των δύο (2) μηνών, προκειμένου περί ακίνητης ιδιοκτησίας και όχι μικρότερη του ενός (1) μηνός, προκειμένου περί κινητής περιουσίας, εντός της οποίας ο μισθωτής δύναται να εξεύρει άλλο μισθωτή ή αγοραστή για το μίσθιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο μισθωτής υποδείξει νέο μισθωτή ή αγοραστή ως ανωτέρω, ο νέος μισθωτής υπόκειται στην έγκριση του εκμισθωτή.

– Με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (γ), των ακόλουθων νέων παραγράφων (δ) έως (η):

(δ) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) και στην περίπτωση που ζητηθεί από το μισθωτή να παραδώσει το μίσθιον που είναι κινητή περιουσία στον εκμισθωτή και ο μισθωτής αρνείται, τότε ο εκμισθωτής δύναται να υποβάλει στο Δικαστήριο μονομερή αίτηση ζητώντας την έκδοση διατάγματος παράδοσης του μισθίου, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έγγραφα:

(i) Tη συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης,

(ii) την επιστολή τερματισμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης,

(iii) το τιμολόγιο αγοράς του μίσθιου και, όπου αυτό  εφαρμόζεται, το πιστοποιητικό αρμόδιας κυβερνητικής υπηρεσίας ως προς την κυριότητα του μισθίου,

(iv) την κατάσταση των καθυστερημένων μισθωμάτων,

(v) οιοδήποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο ήθελε ζητηθεί από το Δικαστήριο,

και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα παράδοσης του μισθίου στον εκμισθωτή το οποίο εκτελείται από δικαστικό επιδότη μετά το πέρας τριάντα (30)  ημερών από την επίδοση του διατάγματος στο μισθωτή, εκτός εάν ο μισθωτής εξασφαλίσει διάταγμα ακύρωσης ή αναστολής της εκτέλεσης του διατάγματος παράδοσης εντός της πιο πάνω προθεσμίας.

(ε) Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (β), (γ) και (δ) και στην περίπτωση που ζητηθεί από το μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή και ο μισθωτής δεν το έχει υπό την κατοχή ή/και τον έλεγχό του, ο μισθωτής υποχρεούται να πληροφορήσει γραπτώς τον εκμισθωτή για το χώρο όπου βρίσκεται το μίσθιο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη γραπτού αιτήματος από τον εκμισθωτή:Νοείται ότι, σε περίπτωση μη εντοπισμού του μισθίου ή καταστροφής του, ο μισθωτής υπέχει ευθύνη έναντι του εκμισθωτή για αποζημιώσεις.

(στ) Μισθωτής ο οποίος παραβαίνει την υποχρέωση της παραγράφου (ε) διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ (€855,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές, εκτός εάν ο μισθωτής αποδείξει ότι δεν γνωρίζει που βρίσκεται ή δεν έχει υπό τον έλεγχό του το μίσθιο, για λόγους ή/και περιστάσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ίδιος.

(ζ) Επιπρόσθετα από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει το μισθωτή να πληροφορήσει γραπτώς τον εκμισθωτή για το χώρο όπου βρίσκεται το μίσθιο.

(η) Σε  περίπτωση  μηχανοκινήτων οχημάτων, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών οφείλει να μεταβιβάσει το μηχανοκίνητο όχημα σε οιονδήποτε αγοραστή εφόσον προσκομισθεί στο Τμήμα το έντυπο μεταβίβασης, δεόντως υπογεγραμμένο από τον εκμισθωτή, συνοδευόμενο από το διάταγμα παράδοσης του μισθίου, καθώς και από ένορκο δήλωση του επιδότη που επιβεβαιώνει ότι το διάταγμα επιδόθηκε, νοουμένου ότι έχουν παρέλθει οι τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση του εν λόγω διατάγματος στο μισθωτή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) και δεν έχει προσκομισθεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών από το μισθωτή διάταγμα ακύρωσης ή αναστολής του.

Για περισσότερες εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στο ζήτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com.

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info