ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΔΙΑΤΑΓΜΑ 30/3/2020

Με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 12) του 2020 ημερομηνίας 30.3.2020, επιβλήθηκαν περαιτέρω μέτρα στους περιορισμούς μετακίνησης. Ειδικότερα:

-Απαγορεύεται η παρουσία προσώπων σε οποιαδήποτε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων: Nοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών πέραν των διαμενόντων, στην εν λόγω οικεία, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

-Η παράγραφος 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020- Κ.Δ.Π. 117/2020, τροποποιείται δια της προσθήκης των ακόλουθων νέων παραγράφων, αμέσως μετά την επιφύλαξη:

«(νii) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 9.00 μ.μ.. μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, (Έντυπο Α), το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες.

 (ix) Η χρήση της κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β, περιορίζεται σε μια μόνο φορά την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998.  Έγγραφη δήλωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών:

Νοείται ότι, εξαιρείται από τον πιο πάνω περιορισμό η μετακίνηση για σκοπούς αδήριτης ανάγκης, όπως η μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό ή διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή/και η μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο.

Τα μέτρα των ανωτέρων υποπαραγράφων τίθενται σε ισχύ από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020.»

-Η υπαράγραφος 2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020- Κ.Δ.Π 117/2020, τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της υποπαραγράφου (v) αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

“(vi) Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες) παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή:

Νοείται ότι, της απαγόρευσης εξαιρούνται τα περίπτερα, νοουμένου ότι δεν εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται κάθε Κυριακή.»

– Η παράγραφος 2(γ)(ii) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020- Κ.Δ.Π 117/2020, αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(ii) αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020, μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020, πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων».

-Η παράγραφος 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020- Κ.Δ.Π 117/2020, τροποποιείται με την προσθήκη των πιο κάτω ώστε να αναστέλλεται η λειτουργία από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, των πιο κάτω:

(i) Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων,

(ii) οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών, εξαιρουμένου αυτών που αφορούν την εξυπηρέτηση των πτήσεων που κατ΄ εξαίρεση εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καθώς και των πτήσεων που αφορούν την μεταφορά εμπορευμάτων (cargo flights):

Nοείται ότι, οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις υποπαραγράφους (i) και (iι) θεωρούνται ότι έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους στις 16 Μαρτίου 2020 ή μετέπειτα δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, εάν αποδείξουν ότι πράγματι είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω και εξαιτίας των περί Λοιμοκαθάρσεως Κανονισμών από την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.

– Ο αριθμός προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με ταξί, ιδιωτικά ή /και άλλα οχήματα δεν θα υπερβαίνει τα τρία.

– Η πρόνοια της παραγράφου 2(μ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020- Κ.Δ.Π 117/2020, τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας και την προσθήκη στο τέλος αυτής της ακόλουθης νέας φράσης:

« για να υπάρχει δύο μέτρα απόσταση από το κάθε πρόσωπο, τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης”.

– Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού, να τον μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συγκεκριμένου προσώπου: Νοείται ότι, η οποιαδήποτε ψευδής δήλωση ως προς τούτο θεωρείται παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα το Νόμο.

– Οι πολίτες όταν προσεγγίζουν χώρο που έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν απόσταση δύο μέτρων από άλλους συμπολίτες τους.

Δείτε το Διάταγμα της 30.3.2020 εδώ

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info