Εξοδα εκτιμησης κατα την αναδιαρθρωση τραπεζικων δανειων: Ποιος υποχρεουται να τα πληρωσει;

Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου

Κατά το στάδιο αναδιάρθρωσης, αξιολόγησης ή αναθεώρησης του δανείου, είναι συχνή η πρακτική των πιστωτικών ιδρυμάτων να διενεργούν νέες, πέραν των αρχικών κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, εκτιμήσεις ακινήτων των δανειοληπτών. Ο καταλογισμός των εξόδων για τις εκτιμήσεις αυτές στους δανειολήπτες δεν είναι αυτονόητο βάρος και υποχρέωση που πρέπει να επωμιστούν οι τελευταίοι.

Στην Οδηγία 74/2016 της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για τις διαδικασίες χορήγησης νέων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολυνσεων, και συγκεκριμένα στο Παράρτημα VII – Έκθεση εκτίμησης προβλέπεται επί λέξει:

«(η) Οποιαδήποτε έξοδα για εκτιμήσεις που διενεργούνται για σκοπούς κεφαλαιακών απαιτήσεων ή κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των πιστωτικών διευκολύνσεων, τα επωμίζεται το πιστωτικό ίδρυμα εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη δανειακή σύμβαση».

Είναι σαφής η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, τα έξοδα εκτιμήσεων στις παραπάνω περιπτώσεις να τα επωμίζεται το πιστωτικό ίδρυμα και όχι ο δανειολήπτης. Τη θέση αυτή δικαιολογούν και τα εξής επιχειρήματα:

-Ο δανειολήπτης έχει ήδη πληρώσει έξοδα εκτίμησης ως μέρος των αρχικών εξόδων του δανείου κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης

-Ο οφειλέτης , κατά την αναδιάρθρωση του δανείου, φέρει ως επί το πλείστον την ιδιότητα δανειολήπτη που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, επομένως γιατί να υποχρεωθεί σε ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος;

– Η ανάθεση εκτίμησης σε επαγγελματίες εκτιμητές γίνεται από το πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν επιλογής του, χωρίς να ενημερώνεται σχετικά ή να παρέχεται δικαίωμα αντίρρησης του δανειολήπτη. Είναι λογικά ανακόλουθο να υποχρεούται ο τελευταίος να καταβάλει αμοιβή σε εντολοδόχο τρίτου (της τράπεζας εν προκειμένω).

Η εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας περιορίζεται από την τυχόν διαφορετική πρόβλεψη στη δανειακή σύμβαση («εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη δανειακή σύμβαση»). Η διατύπωση αυτή δίνει το δικαίωμα στα πιστωτικά ιδρύματα να προνοούν στις δανειακές συμβάσεις όρους που υποχρεώνουν τους δανειολήπτες στην καταβολή εξόδων εκτίμησης. Μη ορθώς αφήνεται στην Οδηγία αυτό το ενδεχόμενο μεν, η νομιμότητα ωστόσο αυτής της ρήτρας, που φυσικά οι τράπεζες δεν αμελούν να συμπεριλάβουν στη δανειακή σύμβαση, δεν είναι και τόσο αυτονόητη.

Σε μια τυπική, συνήθη, σύμβαση δανείου η Τράπεζα συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα έναν τέτοιο ή παρόμοιο όρο: «… ο Πελάτης θα καταβάλλει στη Τράπεζα, … και οποιαδήποτε άλλα έξοδα (νομικά ή μη) δικαιώματα, δαπάνες προκύπτουν οποτεδήποτε σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, ετοιμασία, εκτέλεση και εγγραφή της παρούσας συμφωνίας … και οποιαδήποτε έξοδα που επιβαρύνεται η Τράπεζα οποτεδήποτε κατά την αξιολόγηση και/ή αναθεώρηση του δανείου, για την ετοιμασία, αποτίμηση. λήψη ή αποδέσμευση οποιασδήποτε εγγύησης ή εξασφάλισης που δόθηκε οποτεδήποτε σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, και γενικά όλα τα έξοδα, όπως και αν προκύπτουν, που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία…»

Επίσης σχεδόν πάντα συναντάται ο όρος: «Οποιεσδήποτε χρεώσεις έξοδα, επιβαρύνσεις και/ή δικαιώματα που η τράπεζα κατά την απόλυτη κρίση της τυχόν αποφασίσει κατά καιρούς και για τα οποία θα ενημερώσει γραπτώς τον Πελάτη.»

Είναι οι παραπάνω όροι νόμιμοι και δεσμεύουν τον καταναλωτή/δανειολήπτη;  Δημιουργούν σε βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισότητα ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση, ώστε να κριθούν ως καταχρηστικοί;

Η απάντηση είναι καταφατική. Ο επίμαχος όρος επιβάλει στο αδύναμο μέρος (δανειολήπτη) πρόσθετη υποχρέωση καταβολής εξόδων προς το ισχυρό διαπραγματευτικά μέρος (τράπεζα) που έχει ως αποτέλεσμα το μη δίκαιο χειρισμό του καταναλωτή από το πιστωτικό ίδρυμα.

Ως καταχρηστική ρήτρα η παραπάνω πρόβλεψη δεν δεσμεύει τον καταναλωτή, σύμφωνα με τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 1996 (93(I)/1996).

Περαιτέρω, η επιβάρυνση περαιτέρω εξόδων εκτίμησης στον δανειολήπτη πρέπει να αντιμετωπισθεί και υπό το πρίσμα της αθέμιτης και παραπλανητικής εμπορικής πρακτικής σύμφωνα με τον περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2007 (N. 103(I)/2007).

Οι ασαφείς και αόριστες διατυπώσεις τραπεζικών όρων περί εξόδων που καταλογίζονται και βαρύνουν τον δανειολήπτη, η απόκρυψη επιβολής περαιτέρω εξόδων και η καταναγκαστική επιβολή εκ των υστέρων επιβολή τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη συνιστούν αναμφίβολα αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές από τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραπάνω νόμου.

Συμπερασματικά, η ratio της συγκεκριμένης πρόνοιας της Οδηγίας 74/2016 της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα είναι τα έξοδα εκτίμησης κατά το στάδιο αναδιάρθρωσης, αναθεώρησης ή αξιολόγησης της πιστωτικής διευκόλυνσης να τα επωμίζεται η Τράπεζα και όχι ο δανειολήπτης. Αντίθετη ερμηνεία θα έθετε εν αμφιβόλω την ίδια την ύπαρξη της εν λόγω διάταξης της οδηγίας. Αλλά ακόμα και η διαφορετική πρόβλεψη στη δανειακή σύμβαση υπό τη μορφή ρήτρας επιβολής των εξόδων εκτίμησης στον δανειολήπτη, δεν πρέπει να μεταβάλλει το συμπέρασμα ότι η τράπεζα θα πρέπει να επωμίζεται τα εν λόγω έξοδα, για το λόγο ακριβώς ότι μια τέτοια ρήτρα κρίνεται καταχρηστική και άρα μη δεσμευτική, όπως αναλύθηκε παραπάνω.

*Το παραπάνω άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για εξειδικευμένες συμβουλές πάνω σε οποιοδήποτε θέμα τραπεζικού δικαίου επικοινωνήστε με την DP Law στο email: info@dplawcyprus.com ή στο τηλ. +357 22 272 360

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info